Przekład Nowego Świata – wydanie polskie (2018)

W piątek 10 sierpnia 2018 roku ponad 108 000 obecnych na 13 kongresach regionalnych w Polsce wysłuchało, jak na stadionie w Warszawie brat Mark Sanderson z Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy ogłosił wydanie w języku polskim zrewidowanego Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata.

Polska wersja całego Przekładu Nowego Świata została po raz pierwszy wydana w roku 1997 *. Do tej pory wydrukowano 1 828 521 egzemplarzy tego przekładu w języku polskim dla ponad 127 000 Świadków Jehowy posługujących się tym językiem na całym świecie. Dlaczego teraz tłumaczenie to zostało zrewidowane? Kto się tym zajmował? Skąd można mieć pewność, że zrewidowany Przekład Nowego Świata jest rzetelny? I jakie dodatkowe cechy tego wydania pomogą ci być ‛w pełni umiejętnym, całkowicie wyposażonym do wszelkiego dobrego czynu’? (2 Tymoteusza 3:16, 17).

Dlaczego tłumaczenie zostało zrewidowane?

Z biegiem czasu w językach zachodzą duże zmiany, pojawia się więc potrzeba rewidowania tłumaczeń Biblii, aby ich tekst wciąż był zrozumiały. Biblia napisana archaicznym językiem miałaby ograniczoną wartość.

Jehowa Bóg zadbał o to, by każdą księgę biblijną spisano w powszechnie używanym języku, zrozumiałym dla zwykłych odbiorców. Trzymając się tego wzorca, w październiku 2013 roku Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata wydał zrewidowaną wersję Przekładu Nowego Świata po angielsku. W przedmowie do tej edycji napisano: „Naszym celem było przygotowanie przekładu, który będzie nie tylko wierny oryginałowi, ale także zrozumiały i łatwy w czytaniu”.

Tekst pierwszego wydania polskiego Przekładu Nowego Świata był oparty na angielskim Piśmie Świętym w Przekładzie Nowego Świata — wydaniu z przypisami z roku 1984Wersja zrewidowana zawiera wiele zmian z ostatniego wydania angielskiego, a jej język został uwspółcześniony, by tekst łatwiej się czytało.

Ponadto od czasu wydania pierwszego tłumaczenia angielskiego nastąpił znaczny postęp w rozumieniu języków hebrajskiego, aramejskiego i greckiego, w których była spisywana Biblia. Oprócz tego odkryto niedostępne wcześniej starożytne rękopisy z tekstem biblijnym; pomagają one tłumaczom ustalić właściwe znaczenie myśli zawartych w tekście Biblii w językach oryginalnych.

Brzmienie niektórych fragmentów zostało zmodyfikowane na podstawie tego, co ogół biblistów uznaje za tekst najbliższy oryginałowi. Na przykład według niektórych rękopisów Ewangelia według Mateusza 7:13 zawiera taką informację: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga prowadząca do zagłady”. Poprzednie wydanie Przekładu Nowego Świata nie zawierało frazy „jest brama”. Jednak dalsze badania rękopisów doprowadziły do wniosku, że tekst oryginału zawierał te słowa. Dlatego w tej edycji zostały one dodane. W całym tekście wprowadzono więcej takich uściśleń. Mają one jednak marginalne znaczenie i żadne z nich nie zmienia podstawowego orędzia zawartego w Słowie Bożym.

Dalsze badania pozwoliły odkryć kolejnych sześć miejsc, w których powinno występować imię Boże, Jehowa. Są to: Sędziów 19:18 oraz 1 Samuela 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Obecnie w polskim wydaniu Przekładu Nowego Świata imię Boże, Jehowa, pojawia się 7216 razy, w tym 237 razy w Chrześcijańskich Pismach Greckich.

W tekście zrewidowanym wiele słów, które praktycznie wyszły już z użycia, zastąpiono bardziej współczesnymi odpowiednikami. Na przykład określenie „nierząd” zmieniono na „niemoralne kontakty seksualne” albo „prostytucja”, „nierządnica” na „prostytutka”, „czeladź” na ‛słudzy w domu’, „szafarz” na „zarządca”, „niewiasta” na „kobieta”, „gościniec” na „droga”.

W wielu miejscach, w których literalne brzmienie idiomów hebrajskich i greckich byłoby trudne do zrozumienia, oddawano je kontekstowo, a nie dosłownie. Dosłowne brzmienie takich wyrażeń w językach oryginalnych przeniesiono do przypisu, co daje czytelnikowi wgląd w koloryt pierwotnego tekstu. Przykłady takiego rozwiązania można znaleźć w Rodzaju 8:9; Powtórzonego Prawa 32:14; Jeremiasza 2:16;3:3: Ezechiela 14:13; Łukasza 12:35.

Kto opublikował ten przekład?

Wydawcą Przekładu Nowego Świata jest Watchtower Bible and Tract Society (Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe), zarejestrowana niedochodowa korporacja prawna, którą posługują się Świadkowie Jehowy. Od ponad stu lat rozpowszechniają oni Biblie na całym świecie. Pierwsze angielskie wydanie Przekładu Nowego Świata przygotowanego przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata ukazywało się w latach od 1950 do 1960. Członkowie tego Komitetu nie szukali chwały dla siebie i poprosili, by mogli pozostać anonimowi, również po swojej śmierci (1 Koryntian 10:31).

W roku 2008 Ciało Kierownicze Świadków Jehowy powołało do Komitetu Przekładu Biblii Nowego Świata innych mężczyzn. Rozpoczęli oni prace nad rewizją tekstu angielskiego, uwzględniając liczne zmiany, jakie zaszły w języku angielskim od pierwszego wydania tej Biblii. Szczególnej analizie poddano ponad 70 000 odpowiedzi na pytania zadane przez tłumaczy, którzy tłumaczyli Przekład Nowego Świata na ponad 120 języków.

Jak przygotowano zrewidowany tekst polski?

Najpierw grupa oddanych Bogu chrześcijan została zaproszona do pracy w zespole tłumaczy. Doświadczenie pokazuje, że gdy tłumacze pracują w zespołach, a nie indywidualnie, przetłumaczony tekst jest lepszy i bardziej zrównoważony (Przysłów 11:14). Zazwyczaj każdy tłumacz ma już pewne doświadczenie w tłumaczeniu publikacji Świadków Jehowy. Zespół został następnie gruntownie przeszkolony w zakresie podstawowych zasad tłumaczenia Biblii oraz posługiwania się specjalnie opracowanym oprogramowaniem komputerowym.

Metoda pracy tłumaczy wiąże się z analizą słownictwa biblijnego z wykorzystaniem technologii komputerowych. Pomocy udzielał im też Dział Wspierania Tłumaczeń w Biurze Głównym Świadków Jehowy w USA. Ciało Kierownicze za pośrednictwem Komitetu Redakcyjnego sprawuje ścisły nadzór nad tłumaczeniem Biblii. A jak się odbywa samo tłumaczenie?

Zespół ma za zadanie przygotować tłumaczenie Biblii, które będzie 1) dokładne, ale jednocześnie zrozumiałe dla zwykłego czytelnika, 2) konsekwentne i 3) na tyle dosłowne, na ile pozwala na to język docelowy. Jak się osiąga takie cele? Przyjrzyjmy się nowo wydanej Biblii. Tłumacze zaczęli pracę od analizy polskiego słownictwa użytego w poprzedniej edycji Przekładu Nowego Świata. Program komputerowy Watchtower Translation System wyświetlał określenia powiązane i synonimiczne. Pokazywał również słowa greckie i hebrajskie, by tłumacze mogli prześledzić, jak zostały one oddane w innych miejscach. Wszystko to stanowiło wielką pomoc w analizie używanych polskich odpowiedników. Zespół tłumaczy starał się użyć w każdym wersecie naturalnych i łatwych do zrozumienia polskich słów.

Oczywiście tłumaczenie oznacza znacznie więcej niż zwykłe zastępowanie jednego zestawu wyrazów innym zestawem. Wiele pracy włożono w to, by wybrane polskie słowa w każdym kontekście oddawały właściwą myśl. Rezultaty tych wysiłków mówią same za siebie. Polski Przekład Nowego Świata to Słowo Boże, którego tekst jest nie tylko wierny starożytnym rękopisom, ale też jasny i łatwy do czytania. Tłumacze używali współczesnego, zrozumiałego języka, w sposób przemyślany oddali pojęcia, które w zależności od kontekstu mogą mieć różne znaczenie (również symboliczne), na przykład: „dusza”, „wyżyny”, „Szeol”, „Hades”, „nerki” lub „serce”. Tłumacze posługiwali się bardziej przejrzystym stylem. Dodatkową pomocą są liczne przypisy podające dosłowne brzmienie tekstu w językach oryginalnych, alternatywne możliwości tłumaczenia oraz przydatne informacje ułatwiające zrozumienie myśli.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata. Można je czytać online lub w aplikacji JW Library. Egzemplarz drukowany można dostać w miejscowym zborze Świadków Jehowy. Biblię tę możesz czytać z całkowitym przekonaniem, że wypowiedzi pochodzące od Boga zostały w niej oddane w twoim języku w sposób dokładny.

Czym się wyróżnia ten zrewidowany przekład

Wprowadzenie do Słowa BożegoWersety biblijne zawierające odpowiedzi na 20 pytań dotyczących podstawowych nauk biblijnych

Zarys treści: Poprzedza każdą księgę biblijną i ułatwia szybkie odnalezienie konkretnych relacji biblijnych. Ta część zastąpiła żywą paginę, która była na każdej stronie poprzedniego wydania

Odsyłacze: Obecna edycja zawiera tylko najbardziej pomocne odsyłacze przydatne w służbie kaznodziejskiej

Przypisy: Podają alternatywne sposoby oddania tekstu, dosłowne tłumaczenie lub dodatkowe informacje

Skorowidz słów użytych w BibliiZawiera tylko te wyrazy i wersety, które są najbardziej przydatne w głoszeniu i nauczaniu

Słowniczek pojęć biblijnychZawiera krótkie definicje setek pojęć występujących w tekście Biblii

Dodatek AOpisuje cechy zrewidowanego przekładu, na przykład zmiany w stylu i słownictwie oraz kwestię oddawania imienia Bożego

Dodatek BZawiera 15 kolorowych sekcji z mapami i diagramami

4 thoughts on “Przekład Nowego Świata – wydanie polskie (2018)”

  1. dlaczego w polskim wydaniu Biblii NW z 2018 nie zamieszczono, tak jak to było Chrześcijańskich Pismach Greckich z 1994 roku, dodatku wyjaśniającego zrozumienie pojęcia CRUX czyli KRZYŻ jako „Pal męki”?

Dodaj komentarz